Minotaur

Minotaur

“Minotaur” 2011
Wood, iron nails